home health care

0 1721

ดีแทคได้ร่วมสนับสนุนในโครงการ Home Health Care ของสำนักงานอาสากาชาด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยแพทย์จะทำการรักษาอาการผู้ป่วยผ่านการติดต่อทางหุ่นยนต์ ซึ่งเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4G TDD ทำให้เสมือนแพทย์ได้ทำการรักษาอยู่ใกล้ผู้ป่วยและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังโรงพยาบาล