ais call center

0 450

เดินหน้าสร้างอาชีพแก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่องสำหรับ โครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” ล่าสุด เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการทางสายตา” ขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมา ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งนับเป็นศูนย์ปฏิบัติการฯ แห่งที่ 13 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย...
0 422

นางสาวใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ ตอกย้ำการสร้างโอกาสทางด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” แห่งที่ 10 ขึ้น ณ...
0 563

เอไอเอส เดินหน้ามอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ”ขึ้นเป็นแห่งที่ 9 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่ ซึ่งเป็นพนักงานผู้พิการทางสายตา ด้วยมาตรฐานการให้บริการในระดับเดียวกับพนักงานปกติ โดยมีการออกแบบการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน อาทิ โทรติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามที่อยู่ที่ถูกต้องในการจัดส่งเอกสาร...
0 620

เอไอเอส โดย นางวิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านงานบริการและลูกค้า เดินหน้ามอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” ขึ้นเป็นแห่งที่ 7 ณ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง ซึ่งมีพนักงานผู้พิการทางร่างกายและทางสายตา ด้วยมาตรฐานการให้บริการในระดับเดียวกับพนักงานปกติ โดยมีการออกแบบการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน...